Regulamin DomInO

Impreza na Orientację „DomInO”
IV (ostatni) etap klasyfikacji Pucharu Lasu 2022
5. listopada 2022

1. Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy WŁÓCZYKIJ przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek, woj. pomorskie
NIP 592-217-32-72
http://ukswloczykij.pl/

nr konta: 21 2130 0004 2001 0439 0563 0003 (Volkswagen bank)

2. Termin i miejsce imprezy:

Impreza odbędzie się w sobotę, 5. listopada 2022 r.

Lokalizację podano w Komunikacie startowym.

3. Kategorie startowe:

Uczestnicy mogą startować na jednej z trzech tras (wszystkie trasy będą miały około 5-8 km długości licząc w liniach prostych pomiędzy punktami):

TP – Trasa piesza dla początkujących lub spacerowiczów 🙂 Trasa zaliczana do kategorii C – wg klasyfikacji Pucharu Lasu. Dopuszczalna ilość osób w zespole 1-5*.

TU – Trasa piesza nieco trudniejsza – przyda się umiejętność mierzenia odległości (oczywiście bez elektroniki 😉 ) oraz chodzenia na azymut. Trasa zaliczana do kategorii B – wg klasyfikacji Pucharu Lasu. Dopuszczalna ilość osób w zespole 1-3*.

TZ – Trasa piesza dla zaawansowanych – mapa mocno modyfikowana i zdecydowanie niepełna. Trasa zaliczana do kategorii A – wg klasyfikacji Pucharu Lasu. Dopuszczalna ilość osób w zespole 1-2*.

*Można startować w zespołach o większej ilości osób, ale poza klasyfikacją (wyjątkiem są „nadprogramowe” dzieci do lat 3 🙂 ).

4. Zgłoszenia:

Chęć uczestnictwa w imprezie będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakładce „Zapisz się„. Zapisy ruszą 12-13.10.2022 i będą trwały do czwartku rano (3.11.2022, godz. 10.00).

5. Opłaty startowe:

Wysokość opłaty startowej dla osób zapisanych przez formularz zgłoszeniowy i opłaconych w terminie do 3. listopada 2022 (godz. 10.00) wynosi na każdej z tras jednakowo:
20 zł za pierwszą osobę w zespole (bez względu na wiek)
15 zł za każdą kolejną dorosłą osobę w zespole
10 zł za każdą kolejną niepełnoletnią osobę w zespole
bezpłatnie – dla dzieci z roczników 2019-2022

Dla osób zapisujących się po 3.11.2022 (po godz. 10.00) i w dniu imprezy opłata ulega podwyższeniu o 10 zł/osobę (nie dotyczy dzieci poniżej 3 r.ż.). Nie gwarantuję też wtedy pełnego pakietu świadczeń.

– w przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych (lub braku odnotowania wpłaty) pomimo opłacenia opłaty startowej, należy w sekretariacie zawodów okazać dowód  uiszczenia opłaty startowej.

Wpłaty należy dokonać na konto:
UKS Włóczykij
21 2130 0004 2001 0439 0563 0003 (Volkswagen bank)
Tytuł: DomInO, Trasa, Nazwiska uczestników 

Płatność w dniu zawodów WYŁĄCZNIE gotówką (za odliczoną kwotę).

6. Świadczenia startowe:

 • komplet map i materiałów (dla każdego członka drużyny),
 • karta startowa do potwierdzeń obecności na punktach kontrolnych  (jedna na zespół),
 • pamiątkowe naklejki,
 • słodka przekąska na starcie i napoje zimne i słodkości na mecie,
 • możliwość potwierdzenie punktów za uczestnictwo w książeczce OInO PTTK (2 pkt.).

7. Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

 • kompas,
 • długopis (lub inny przybór do pisania zostawiający trudno ścieralny ślad na papierze),
 • element odblaskowy na odzieży lub plecaku,
 • sprawny i naładowany telefon, którego numer podano w zgłoszeniu lub przed startem u organizatora.

8. Punkty Kontrolne (PK)

 1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z trzech postaci:
  1. prostokątnej, biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu), w formacie A4, opisanej na białym polu kodem oraz logiem imprezy bądź organizatora oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – kredkę lub perforator,
  2. punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie, nieumieszczonego przez Organizatora przyrządów (słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, transformator, tabliczka, budka dla ptaków, oznakowany paśnik itp.),
  3. punktu zadaniowego – prostokątnej planszy o formacie A4 z treścią instrukcji zadania do wykonania.
 2. Postać PK inna niż w pkt. 1.a. niniejszego Regulaminu jest opisana na mapie.
 3. PK jest zaznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku.
 4. Każdy PK powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
 5. PK może nie być naniesiony na mapę, jednak informacja o takim punkcie musi pojawić się na mapie lub w którymś z punktów kontrolnych.
 6. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany (wymagane potwierdzenie braku punktu kontrolnego – BPK oraz dopisanie godziny stwierdzenia braku).
 7. Linia obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia), zwana dalej LOP, jest to odcinek trasy poprowadzony po charakterystycznych elementach liniowych (ścieżka, granica kultur, ogrodzenie, rów itp.). Punkty LOP znajdują się nie dalej niż 5 m od osi LOP i muszą być z niej widoczne. Ilość punktów LOP podana jest na mapie (brak informacji o ilości PK LOP oznacza konieczność podbicia tylko jednego PK LOP).
 8. Punkty nie należące do danej trasy, oddalone ponad 5 mm w skali mapy od PK trasy i/lub w miejscach nie przypominających miejsc ustawienia najbliższych PK, są punktami mylnymi (PM).
 9. Na niektórych trasach występują również punkty stowarzyszone (PS). Informacja o występowaniu tych punktów będzie podana w opisie trasy w Komunikacie Technicznym. W terenie oznaczane są tak samo jak PK i PM. Występują na podobnych formach terenu co PK w odległości nie bliższej niż 2 mm w skali mapy od PK.

9. Zasady potwierdzania PK na karcie startowej

 1. Kolejność potwierdzania PK jest podana na mapie (może być obowiązkowa – tj. od pierwszego do ostatniego PK; lub dowolna).
 2. PK LOP i PK nienaniesione na mapę można potwierdzać w dowolnej kolejności (z uwzględnieniem pkt. VI.3).
 3. Potwierdzenia na trasach, na których czas przebycia w ramach ustalonego limitu czasu nie wpływa na wynik i/lub na trasach, na których występują PS:
  • Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej zaczynając od pierwszego, bez pozostawiania pól wolnych,
  • Potwierdzeniem jest wpisanie w odpowiednie pole karty numeru (oznaczenia) PK oraz spisanie kodu z lampionu
  • Gdy do lampionu dołączona jest kredka należy dokonać potwierdzenia tą kredką. Gdy jest perforator – należy potwierdzić własnym środkiem pisania i dodatkowo przybić perforator. Jeśli nie ma ani jednego ani drugiego – potwierdzenia dokonujemy swoim środkiem pisania i dodatkowo wpisujemy BK („brak kredki”) oraz godzinę stwierdzenia braku.
 4. Potwierdzeń na trasach, na których liczy się dokładny czas przebycia trasy i nie występują PS:
  • Potwierdzeń dokonuje się w odpowiednio opisanych kratkach karty startowej (tj. PK1 w kratce z oznaczeniem PK1; PK6 w kratce PK6 itd.) nie zważając na puste pola karty.
  • Na takiej karcie będą też miejsca oznaczone R (rezerwa) – w przypadku pomyłki na karcie, ponownego potwierdzenia należy dokonać w tej kratce i opisać własnym środkiem pisania, który to jest PK.
  • Gdy do lampionu dołączona jest kredka należy dokonać potwierdzenia tą kredką. Potwierdzeniem jest wtedy wpisanie w odpowiednie pole karty kodu z lampionu.
  • Gdy dołączony jest perforator – należy przybić perforator w odpowiednie pole karty (patrz pkt. VI.4.a).
  • Jeśli nie ma ani kredki ani perforatora – spisujemy kod lampionu swoim środkiem pisania i dodatkowo wpisujemy BK („brak kredki”). Dopuszczalne jest wykonanie zdjęcia lampionu wraz z kartą startową i okazanie na mecie podczas oddawania karty startowej.
 5. W przypadku punktów terenowych i zadaniowych (pkt. V.1.b i c) na mapie i/lub na PK jest określone w jaki sposób należy taki punkt potwierdzić.
 6. Na trasach zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawek pierwotnie potwierdzonego PK, przy czym:
  1. poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne wolne pole karty startowej – niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń, za co grozi uznanie punktu za mylny (dot. tras opisanych w pkt. VI.3. W przypadku tras opisanych w pkt. VI.4 do poprawień służy pole R opisane w pkt. VI.3.b)
  2. za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych (określoną w Komunikacie Technicznym)
  3. po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.
 7. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający opis, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) oraz dodając numer tego PK i godzinę stwierdzenia braku. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 8. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego. W przeciwnym razie wpis jest traktowany jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 9. Za potwierdzenie PK umieszczonych do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie bądź podanego przez Organizatora w wytycznych uczestnik nie może być karany.

10. Warunki ukończenia Imprezy

Aby zespół został sklasyfikowany musi:

 1. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
 2. oddać kartę startową w stanie umożliwiającym Sędziemu identyfikację potwierdzeń,
 3. potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden PK (lub PS).

Zespół może być zdyskwalifikowany za:

 • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
 • używanie jakiegokolwiek środka transportu (nie dotyczy rowerów bez wspomagania – np. elektrycznego – na trasach rowerowych),
 • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
 • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
 • nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość, używanie przyrządów do nawigacji satelitarnej,
 • używanie map innych niż dostarczone przez organizatora,
 • rozdzielanie się zespołu na trasie,
 • kreślenie na karcie startowej, cięcie karty startowej na kawałki.
 • przebywanie lub przechodzenie przez tereny oznaczone na mapie przez organizatora Zakazem Wstępu.

Sędziowie mogą sprawdzić drużynę na trasie, starcie, mecie lub przy PK.

11. Postanowienia końcowe

 1. Zespół ma prawo odwołania się od wyniku w przeciągu tygodnia od dnia publikacji wyników wstępnych.
 2. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
 3. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 4. Osoby, które nie ukończyły 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko i wyłącznie pod opieką wyznaczonej osoby pełnoletniej. Wszyscy niepełnoletni muszą także przedstawić przed startem pisemną zgodę obojga prawnych opiekunów wg wzoru podanego na stronie https://dzikiwiewior.wordpress.com/oswiadczenia-uczestnikow/ (Oświadczenie opiekunów prawnych).
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie, zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych (poza miejscami do tego wyznaczonymi), poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście. W związku z tym uczestnicy poruszający się po drogach po zmroku zobowiązani są posiadać elementy odblaskowe na odzieży.
 8. Przy poruszaniu się na trasach obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia zwierząt oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w stanie nie gorszym niż w jakim je zastali.
 9. Obowiązuje zakaz poruszania się po terenach zaznaczonych na mapie jako objęte zakazem wstępu. Nie wolno również poruszać się po terenach oznaczonych w terenie stosownymi tablicami zakazu wstępu i/lub po terenach ogrodzonych.
 10. Organizator nie gwarantuje transportu uczestników z trasy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
 13. Organizator ma prawo odwołać imprezy w przypadku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
 14. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

12. RODO

Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO)

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest:
  UKS Włóczykij przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku
  ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek, woj. pomorskie
  NIP 592-217-32-72
  mail: ukswloczykij@wp.pl
  zwany dalej: UKS Włóczykij.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja statutowych zadań UKS Włóczykij.
 3. Dane gromadzone przez UKS Włóczykij, w celu wskazanym w pkt 2., nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Mogą natomiast być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym ze UKS Włóczykij, w ramach zawartych umów, z zastrzeżeniem stosowania ww. rozporządzenia przez te podmioty.
 4. Gromadzone dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. UKS Włóczykij informuje, że uczestnikowi Imprezy przysługuje prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Uczestnikowi Imprezy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych niezgodnie z celem ich przetwarzania.
 6. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą uczestnika Imprezy na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez UKS Włóczykij w celu wskazanym w pkt 2.
 7. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą uczestnika Imprezy na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.01.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością UKS Włóczykij.